اخبار رسمی گامی نوین بود که روابط عمومی‌ها و مخاطبان را بیشتر و بهتر به هم نزدیک کرد. اینکه به چه صورت، با چه ساختار و فرآیندی مطالب را به دست رسانه‌ها برسانیم، همواره وقت زیادی از ما را می‌گرفت. اخبار رسمی این معضل را حل کرد و مسئولیت و بار بزرگی را از روی دوش ما برداشت.