ما کمپین‌های خوبی را با اخبار رسمی لانچ کردیم که همگی اهداف بخصوص خودشان را داشتند. با مشورت و همکاری اخبار رسمی، موفق شدیم نتایج خوبی کسب کنیم. همچنین وسعت رسانه‌های موجود در اخبار رسمی کمک کرد تا مخاطبان مورد نظر ریحون را به خوبی تارگت کنیم.